EPA 3 years Program

3 years Program

Japanese Exam preparation Daily care work Wakatake Original training
1st year Take  Japanese language classes once a week.
Twice a month of Japanese lessons by external lecturers at the facility.
Training lesson by JICWELS twice a month Basic Assistance
Communication
Japanese class by our staffs
Special EPA program/training
2nd year Take  Japanese language classes once a week.
Twice a month of Japanese lessons by external lecturers at the facility.
Training lesson by JICWELS twice a month.
Nursing care training courses
Recording customers condition
General Assistance
Communication
Japanese class by our staffs
Special EPA program/training
3rd year Take  Japanese language classes once a week.
2 to 4 lessons per month of Japanese lessons by external lecturers at the facility.
Training lesson by JICWELS twice a month.
Nursing care training courses
e-learning courses
Recording customers condition
General Assistance
Communication
Conference
Japanese class by our staffs
Special EPA program/training
Preparation for Care worker national exam

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong 3 năm đó bằng kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn những điều kiện tốt nhất để nâng cao trình độ tiếng nhật, đối sách cho kỳ thi quốc gia hay những công việc hàng ngày.

  Tiếng Nhật Đối sách với kỳ thi quốc gia Công việc hàng ngày Cách học đặc biệt tại WAKATAKE DAIJUKAI
Năm thứ . Giờ học ở trường tuần1lần

. Học có giáo viên tại cơ sơ tháng 2lần

. Giờ học ở trường tháng 2lần

.Tham gia học tập trung của JICWELS năm1lần

. Công việc chăm sóc Hộ Lý cơ bản

. Giao tiếp hàng ngày

.Học tiếng Nhật từ nhân viên phụ trách của mình

.Tiến hành các buổi tập huấn đối với nhân viên EPA

Năm thứ 2 . Giờ học ở trường tuần1lần

. Học có giáo viên tại cơ sơ thang 2lần

. Giờ học ở trường tháng 2lần

.Tham gia học tập trung của JICWELS năm1lần

. Tham gia học kỹ thuật hộ lý

.Viết nhật ký

.Toàn bộ công việc chăm sóc Hộ Lý

.Giao tiếp hàng ngày

.Học tiếng Nhật từ nhân viên phụ trách của mình

.Tiến hành các buổi tập huấn đối với nhân viên EPA

Năm thứ 3 . Giờ học ở trường tuần1lần

. Học có giáo viên tại cơ sơ thang 2~4lần

. Giờ học ở trường tháng 2lần

. .Tham gia học tập trung của JICWELS năm1lần

. Tham gia thi thử kỳ thi quốc gia

.Viết nhật ký

.Toàn bộ công việc chăm sóc Hộ Lý

.Giao tiếp hàng ngày

.Tham gia giao ban

.Học tiếng Nhật từ nhân viên phụ trách của mình

.Tiến hành các buổi tập huấn đối với nhân viên EPA

.Tiến hành các buổi luyện thi chứng chỉ quốc gia tại trung tâm đào tạo

Tự học
Tự học
Lớp học tiếng Nhật
Lớp học tiếng Nhật